Menu

Titulní stránka > Příroda > Baroch

Království perníku

Přírodní rezervace Baroch [ Přírodní rezervace ]

Přírodní rezervace Baroch
Infomační tabule při žluté turistické trase
Rok vyhlášení: 1.1.1998
Rozloha: 31,39 ha
Katastrální území: Hrobice, Srch

Přírodní rezervace Baroch leží jižně od obce Hrobice. Důvodem je ochrana významného rybníku - hnízdiště ptactva a přilehlých slatinných luk s bohatou květenou a zvířenou.

Tato významná zoologická i botanická lokalita má rozlozu 93,58 ha, z toho ochranné pásmo tvoří 62 ha. Rozkládá se na severním okraji Kunětického lesa jižně od obce Hrobice. Přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1998 ve stavu, kdy byl rybník téměř celý zazemněný a zarostlý rákosovými porosty, s volnou hladinou zachovalou pouze na malé ploše. V minulých letech byla část vodní hladiny obnovena a díky tomu vznikla unikátní ornitologická lokalita, významný v hnízdním i mimohnízdním období. S celkovým počtem 146 zjištěných ptačích druhů se tato přírodní rezervace řadí k nejbohatším ornitologickým lokalitám východočeského regionu. Zároveň vznikly obnovou vodních ploch a mělkých litorálních pásem vhodné podmínky pro nástup společenstev světlomilných vodních rostlin a společenstev obnažených den. Pravidelné kosení a odstraňování náletových dřevin umožňuje postupnou obnovu vlhkých luk a litorálních porostů.

Živočichové
na lokalitě byl prokázán výskyt mnoha vzácných druhů živočichů všech skupin; k nejzajímavějším patří
vážky: vážka jasnoskvrnná, šídlo luční, šídlo červené, vážka černořitná, vážka ploská
obojživelníci: čolek velký, blatnice skvrnitá, rosnička zelená, čolek obecný
plazi: ještěrka živorodá, užovka obojková
ptáci - hnízdící druhy: bukač velký, bukáček malý, chřástal malý, chřástal kropenatý, sýkořice vousatá, slavík modráček středoevropský
ptáci - protahující druhy: jeřáb popelavý, orlovec říční, orel mořský, břehouš černoocasý, vodouš kropenatý, volavka bílá, čáp černý

Rostliny
V lokalitě jsou zastoupena společenstva rákosin, vysokých ostřic, vodních ploch, mokřadů, bezkolencových a slatinných luk, mokřadních olšin a vrbin.
Vodní plochy: žebratka bahenní, rdest trávolistý, bublinatka jižní
Litorál rybníka a tůní: pryskyřník velký, rákos obecný, orobinec širolistý, skřípinec jezerní
Obnažené plochy: myší ocásek nejmenší, protěž bažinná, sítina žabí, sítina cibulkatá, bezosetka štětinovitá, šáchorek hnědý, kuřinka červená
K nejcennějším biotopům patří ZCHÚ patří mozaiky slatinný a bezkolencových luk
v nichž se vyskytují chráněné druhy rostlin, např. kruštík bahenní, prstnatec májový, prstnatec pleťový, hadilka obecná
Přírodní rezervace Baroch, Hrobice

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 2, 14.09.2021 v 23:17 hodin