Menu

Království perníku

PR Nemošická stráň [ Přírodní rezervace ]

Nemošická stráň

Nemošická stráň je přírodní památka ev. č. 775 na jihovýchodním okraji města Pardubice v okrese Pardubice. Oblast spravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Důvodem ochrany je zachování opukové terasy dolního toku Chrudimky porostlé dubohabřinou. Terasa je významným nalezištěm paleontologickým, zoologickým a zejména botanickým. V okolí se nachází řada starých, většinou odstavených ramen Chrudimky, které jsou chráněny jako významný krajinný prvek. Lokalita je dnes známá především masivním výskytem česneku medvědího (Allium ursinum). Listnatý háj tvoří převážně habr, jilm habrolistý (Ulmus minor), javor babyka a dub letní (Quercus robur). Z křovin tu roste líska obecná, svída krvavá, brslen evropský a trnka obecná. Dále zde najdeme árón plamatý (Arum maculatum), dymnivku dutou (Corydalis cava), křivatec žlutý (Gagea lutea), sasanku pryskyřníkovitou (Anemone ranunculoides). V několika trsech se zde vyskytuje i sněženka podsněžník (Galanthus nivalis). Nemošická stráň je hnízdištěm slavíka, krahujce obecného, netopýra vousatého anebo norníka rudého. Křídové jílovce obsahují bohatou fosilní faunu, většinou mořské ježovky a mlže (inocerámy), podle kterých jsou tyto vrstvy nazývány jako zvonivé inocerámové opuky. Žije zde ještěrka obecná , slepýš křehký a užovka podplamatá.[zdroj]

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Šormová Helena (INFOSYSTEM s.r.o.) org. 15, 10.01.2022 v 11:32 hodin