Menu

Království perníku

Historie obce Kořenov

Kořenov jako obec (sídelní útvar) vznikl sloučením samostatných obcí Polubný a Příchovice, osady Rejdice a Jizerky tehdy patřící obci Bílý Potok. Sloučení se stalo v roce 1960. Jméno Kořenov je odvozeno z názvu místní části v obci Polubný. Jedná se tedy o novodobě ustavený útvar. Sjednocení zmíněných urbanistických prvků - obcí, osad ... bylo zřejmě ovlivněno zejména důvody politicko správními. Významnou roli zde jistě sehrál centralizační princip v "socialistickém" období. O historicko - urbanistické správnosti tohoto sjednocujícího rozhodnutí lze bezesporu diskutovat. Na druhou stranu je však nutné si uvědomit nízkou reálnou ekonomickou sílu a organizační možnosti jednotlivých obcí územně správnímu vyššímu útvaru.

Rovněž změny v zemědělství spolu s masivním poklesem počtu obyvatel vedou spíš k větším, úspornějším celkům. Z hlediska Programu obnovy vesnice však fakt sloučení vytvořil komplikovanější několikanásobnou strukturu. Tam, kde v "běžné" vesnici je jeden kostel - v Kořenově jsou tři, místo jedné návsi v tomto případě minimálně pět až sedm těžišťových, uzlových prostorů. Tento srovnávací výčet by pochopitelně mohl pokračovat. Kořenov je výrazný i z hlediska prosté plošné výměry svého katastrálního území. Jedná se celkem o 5587 ha.

Z výše uvedeného vyplývá, že jak urbanisované území, tak krajina jsou natolik rozsáhlé, že "intenzita" zlepšení a zásahů v poměru k počtu obyvatel a ploše bude bezpochyby jiná, nižší než by tomu bylo ve vesnici v "kraji". Je nutné vzít na vědomí faktor lesů a Sudet se všemi příslušnými demografickými, politickými, hospodářskými a ekologickými dopady posledních 50ti let. Náměty a možnosti, vyjádřené v územním plánu a v tomto elaborátu vytvářejí mnohem rozsáhlejší výčet než jaký je možné v rozumně dohlédnutelné budoucnosti realizovat. Zpracovatelé programu tento fakt nepovažují za nevýhodu.

Program obnovy vesnice přirozeně není formulován jako jedna akce, jejíž splnění bude hodnoceno a "odměněno či potrestáno". Směřujeme společně ke změně pojetí, přístupu, k postupnému zkvalitnění životního stylu a prostředí v nejširším slova smyslu. Nejdůležitější je započetí dlouhodobého působení, změny ... Významně viditelné výsledky možná spatří až další generace. Evropská krajina a venkov jsou zde již tisíciletí a devastace minulých padesáti let se opět zacelí. Hlavní je kontinuita a klidná pokorná práce. Slova tohoto odstavce možná zní zbytečně romanticky a "obrozenecký", ale zemědělství, krajina, hory, lesy, potoky, zvířata jsou odlišné kategorie a naše zodpovědnost se dostává do jiné kulturní a hlavně mravní polohy.

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.korenov.cz

AKTUALIZACE: uživatel č. 685 org. 2, 06.10.2004 v 14:37 hodin