Menu

Království perníku

Přírodní rezervace Ve Vlčí

Inverzní námraza Ve Vlčí, prosinec 2004
Inverzní námraza Ve Vlčí, prosinec 2004
Přírodní rezervace Ve Vlčí

Pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu pramenné mísy na hlavním hřbetu Lopenické hornatiny, 0,8 km severovýchodně od kóty Kykula (746 m n. m.). Zachovalá travinobylinná společenstva s výskytem ohrožených druhů rostlin.

Základní údaje: Leží v jižní části obce Vyškovec 800 m SV od kóty Kykula, k.ú. Vyškovec, V: 21,6829 ha, n.v.: 670 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany: Pastviny s rozptýlenými lesíky v členitém terénu, místy s velkou svažitostí, s několika sesuvy a mokřady s výskytem řady ohrožených druhů rostlin.

Geologie, půdní poměry: Karpatský flyš s půdou písčitohlinitou, středně hlubokou. Členitý svážný terén s několika sesuvy a prameništi.

Botanika: Na suchých stanovištích převládá karpatské společenstvo extenzivních pastvin (asociace Anthoxantho-Agrostietum) s kostřavou červenou (Festuca rubra). V sesuvném území ve vegetaci dominuje přeslička největší (Equisetum telmateia). Bylo zde pozorováno celkem 250 rostlinných druhů, např. vemeníček zelený (Coeloglossum viride), hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus subsp. superbus), hořeček žlutavý (Gentianella lutescens), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec listenatý Soóův (Dactylorhiza longebracteata subsp. sooana), vstavač obecný (Orchis morio), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), vratička měsíční (Botrychium lunaria) a hořec brvitý (Gentianopsis ciliata). Část rezervace pokrývají menší bukové lesíky.

Výskyt řady ohrožených druhů rostlin jako např.pětiprstka žežulník, vemeníček zelenavý, hlavinka horská, prstnatec bezový, prstnatec listenatý, hořeček žlutavý, hořeček brvitý, bělozářka větevnatá, mečík střechovitý, zvonek klubkatý.

Zoologie: Ojediněle se zde vyskytuje chřástal polní. Žije zde řada zajímavých druhů živočichů, např. motýl martináček bukový (Aglia tau), karpatská masařka (Sarcophaga zumptiana), nosatci Tychius stephensi, Donus intermedius a Hypera fornicata. Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis), z ptáků mimo běžné druhy luk a pastvin také chřástal polní (Crex crex) a bramborníček hnědý (Saxicola rubetra).


Lesnictví: Bezlesí. Značná část území je zarostlá sukcesními stádii dřevin s pestrou druhovou skladbou- dub, buk, habr, javor, jilm, jasan, olše, líska. Lesní enklávy byly těženy výběrovým způsobem s následnou přirozenou obnovou.


Management, ohrožení, návrhy opatření: Louky kosit jednou ročně. Výjimečně lze v bezprostředním okolí hospodářských objektů část luk zornit (po předběžné konzultaci se Správou CHKO BK) a hospodařit na nich bez použití chemických prostředků. V lesních porostech provádět probírku (po konzultaci se Správou CHKO a BR BK) s ponecháním starších exemplářů.

Území je ohroženo sukcesními změnami v důsledku nezájmu o extenzivní hospodaření a dále nelegální stavební činností (výstavba chat).

Odstraňování náletových dřevin lze provádět od časného podzimu (září) do začátku jara (březen), především mimo hnízdní období ohrožených druhů na lokalitě se vyskytujících. Pálení odstraněného náletu a stařiny provádět zásadně mimo jádrová území, a to téhož roku nejpozději do konce září.

Historie: Louky byly využívány jako jednosečné s extenzivní pastvou dobytka, některé dnešní louky byly původně drobná políčka především v okolí bývalých samot. Lesíky (původně daleko méně rozlehlé) byly těženy výběrovým způsobem s následnou přirozenou obnovou. V současné době nejsou nejhodnotnější plochy koseny a zvolna zarůstají. V horní části rezervace byly nelegálně umístěny stavby - maringotka a vlakový vagon.

Využití - Plocha rezervace byla využívána jako jednokosná, v druhé polovině roku extenzivně přepásaná louka, místy, především v okolí bývalých samot, pravděpodobně bývala i drobná políčka. V současné době je převážná část plochy kosena, členitý terén však zarůstá náletovými dřevinami. Připravuje se jejich likvidace, po níž bude obnoveno kosení.
Mlhy po májovém dešti Ve Vlčí, květen 2005
Mlhy po májovém dešti Ve Vlčí, květen 2005

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

LOKALIZACE

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

Typ záznamu: Přírodní rezervace
AKTUALIZACE: Lubomír Pospěch. (sam. biolog) org. 56, 22.06.2006 v 18:44 hodin